Όροι Χρήσης

Όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας έχουν δωρεάν πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αναρτημένες όπως φωτογραφίες, κείμενα, διευθύνσεις και ηλεκτρονικές συνδέσεις. Οι πληροφορίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα είναι αυστηρώς προσωπικές και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση των πληροφοριών αυτών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Απαγορεύεται αυστηρώς η αναδημοσίευση, η φωτοτύπηση και η μετάδοση με ηλεκτρονικό, ή άλλο τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια του δικαιούχου katsiristravel.com 

Όροι Χρήσης & Ασφάλεια Δεδομένων

H χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο με βάση το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν ούτε να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Katsiris Travel.

Προστασία Προσωπικού Απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.katsiristravel.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο www.katsiristravel.com αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων ή κακόβουλων επιθέσεων προς το www.katsiristravel.com.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το katsiristravel.com διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Το www.katsiristravel.com διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης, από τη φόρμα επικοινωνίας ή κατά την κράτηση εισιτηρίου, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.
Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

 

 

Find us